ميرزا عبدالله افندي، کتابشناس و پژوهشگر بي همتاي چهار دهۀ پاياني دورۀ صفوي، از آن روي هم شخصيت جالبي دارد که وقتي يک اطلاع کتابشناسانه مي دهد، فضاي تاريخي آن را هم حفظ مي کند. براي نمونه وقتي مي نويسد که ابوعلي طوسي شرحي بر کتاب النهايه پدرش نوشته است، اين را هم مي […]

آیت الله شیخ میرزا قاسم گرگری از عرفای گمنام آذربایجان حدود سال 1286 ه. ق در روستای لیوارجان (در شش کیلومتری گرگر علمدار) متولد شد . پدرش غفاربیگ وی را در سن چهارده سالگی برای فراگیری علم طب به تبریز آورد . پس از مدتی طبیب با مشاهده رفتار و کردار او متوجه شد که […]