بى گمان ، دگرگونى پر شتاب امروزين زندگى بشر ، انبوه پرسش هايى را كه حوزه بايد پاسخ گوى آن ها باشد ، فرا روى حوزويان نهاده است .امروز ، تمامى عرصه زندگى فرهنگى ، اجتماعى انسان و هر آنچه در ايجاد جامعه اى توحيدى و اسلامى لازم است ، در قلمرو پژوهش متوليان دين […]