آيه الله العظمى حاج ميرزا محمدحسن حسينى شيرازى نامى بس آشنا در قاموس پيشوايان بشرى است . شخصيت كم نظيرى كه توانست پس از رحلت استاد بزرگوارش آيه الله علامه شيخ مرتضى انصارى زمام رهبرى جامعه اسلامى را به عهده بگيرد.از سال 1281 تا 1312ه.ق . يادآورى : 1. كاملترين كتابى كه درباره ميرزا به […]