قواعد عام تفسیر
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

قواعد عام تفسیرقواعد عام تفسیر، بخش مهمی از مباحث اصول تفسیر را شامل می شود. گرچه بسیاری از این قواعد مورد ارتکاز ذهنی همگان است، بداهت آن ها مانع از تشریح شان نخواهد بود.قواعد عام تفسیر را می توان ذیل شش عنوان که خود حاوی زیرمجموعه هایی به شرح پیش رو هستند، گنجاند:۱٫ توجه به […]