مقاله حاضر به بررسي تطبيقي جايگاه عدالت از منظر اسلام، و از ديدگاه انديشه هاي غربي مي پردازد. ودر سه محور مفهوم شناختي، مبنا شناختي و بررسي تطبيقي حقيقت وشاخصه هاي عدالت از منظر اسلامي مهدوي (ع) و انديشه غربي اين موضوع را به بحث مي گذارد.ابتدا به بحث وكنكاش در باب مفهوم و چيستي […]

مقاله حاضر به بررسي تطبيقي جايگاه عدالت از منظر اسلام، و از ديدگاه انديشه هاي غربي مي پردازد. ودر سه محور مفهوم شناختي، مبنا شناختي و بررسي تطبيقي حقيقت وشاخصه هاي عدالت از منظر اسلامي مهدوي (ع) و انديشه غربي اين موضوع را به بحث مي گذارد.ابتدا به بحث وكنكاش در باب مفهوم و چيستي […]

واژه شناسی معنای لغوی شیعه و تشیع شیعه، در لغت به معنای پیرو، طرفدار و گروهی است که بر امری یک سخن شوند و همچنین بر گروه‏ىاران اطلاق می شود.(1) ریشه کلمه شیعه، از مشایعت و به معنای مطاوعه و پیروی کردن است. واژه شیعه اگر تنها و بدون آمدن قیدی به دنبال آن به […]

مبادي نظري، اصول اعتقادي ويژه شيعه هستند که مورد توجه خاص و جدي آنها قرار دارند؛ يعني اصل «امامت» و «عدل» و نيز اعتقاد به غيبت امام دوازدهم عليه السلام و ظهور ايشان در موقع مقرر به اراده ي الهي و نيز ارزش هايي همچون اجتهاد، شهادت، تقيه و جهاد. در واقع، تشيع نظريه ها، […]