بداء
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

1. مفهوم بداء بداء عبارت است از تغيير در قضا و قدر غير حتمي. آموزه‌های مبتني بر تقسيم قضا و قدر، به حتمي و غيرحتمي تقسیم می‌شود که باید دانست امكان تغيير در قسم غيرحتمي وجود دارد. امام باقر(علیه السّلام) مي‌فرمايند: «برخي امور، حتمي‌اند كه ناگزير موجود خواهند شد. برخي امور ديگر، در نزد خدا […]