توسل از نگاه فریقین
۱۱ شهریور ۱۳۹۷

توسل از نگاه فریقین واژه «توسل» دوبار در قرآن آمده است. این واژه به معنای تقرب جستن، منزلت جستن و نزدیک شدن به غیر توسط چیزی، به کار رفته است. با ژرف نگری در منابع اسلامی به این نتیجه می رسیم که توسل انواع فراوانی دارد. بعضی از انواع توسل مورد اتفاق همه دانشمندان اسلام جایز، […]

مقایسه دیدگاه دیوبندیه و وهابیت در مسئله توسل در این مقاله وجوه اختلاف وهابیت با دیوبندیه را در مسئله توسل بررسی می کنیم. بدین منظور اقسام توسل را مطرح می کنیم و با مراجعه به آثار بزرگان و علمای مهم در هر دو گروه وهابیت و دیوبندیه، دیدگاه هایشان را در فروع توسل می کاویم […]

بررسی شبهات وهابیت؛ تبرک معنای تبرک تبرک در لغت به معنای طلب برکت است و برکت به معنای زیادت و رشد یا سعادت است.[۱] تبرک به چیزی؛ یعنی طلب برکت از طریق آن شیء. و در اصطلاح به معنای طلب برکت از طریق چیزها یا حقیقت هایی است که خداوند متعال برای آنها امتیازها و […]

کمک گرفتن از اولیای الهی مسلمانان به طور اتفاق استغاثه و کمک گرفتن از اولیای الهی را جایز دانسته، بلکه آن را راجح و در راستای توحید می دانند، زیرا اگر از اولیای الهی، یعنی پیامبر و ائمه معصومین طلب کمک کرده و از آنها مدد می جویند به این خاطر نیست که آنان را […]

بررسی تحلیلی توسل و شبهات پیرامون آن   یکی دیگر از موارد اختلاف بین وهابیان و سایر مسلمین، توسل به اولیای الهی یا به تعبیری، وسیله قرار دادن آنان نزد خداوند متعال است. وهابیان آن را جایز نمی دانند، اما عموم مسلمین نه تنها آن را جایز می شمارند، بلکه در طول تاریخ به آن […]

جواز توسل در نگاه اهل سنت حمد وسپاس خداوند بزرگ را و درود و سلام بر رسول گرامی اش و برآل و اصحاب و دوستان او. اما بعد؛ ای پیروان محمد بن عبدالوهاب نجدی! مؤمنان و معتقدان به توسل و تبرک به انبیا و اولیا و شهدا را پیش از آن که برای آنان استقلال […]

عابدان بي وضو (۲)
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

  در قسمت قبل برخي از شبهاتي که وهابيت نسبت به ما شيعيان و اعتقاد شيعه مطرح مي کنند را جواب داديم. در اين قسمت ادامه آن بحث را پي مي گيريم. گفتم: آيا درخواست شفا از غير خدا به طور مستقل درست است؟ گفت: و إذا مرِضتُ فهو يشفين شعراء/ 80؛ و هنگامي که […]

عابدان بي وضو (۲)
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

  در قسمت قبل برخي از شبهاتي که وهابيت نسبت به ما شيعيان و اعتقاد شيعه مطرح مي کنند را جواب داديم. در اين قسمت ادامه آن بحث را پي مي گيريم. گفتم: آيا درخواست شفا از غير خدا به طور مستقل درست است؟ گفت: و إذا مرِضتُ فهو يشفين شعراء/ 80؛ و هنگامي که […]

عابدان بي وضو (۱)
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

سلام دوستان عزیزوهابیت دیدگاه جدیدی در مذهب سنی حنبلی است که بنیان‌گذار آن محمد بن عبد الوهاب (۱۷۰۳-۱۷۹۱ میلادی) از علمای سنی عربستان سعودیاست. وی پیرو ابن تیمیه بود و با ایدئولوژی‌های شیعه وتصوف آن زمان به مخالفت برخاست. وی تنها به حدیث و قرآن اعتقاد داشت و واسطه کردن شخص و بندگان خدا را […]

عابدان بي وضو (۱)
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

سلام دوستان عزیزوهابیت دیدگاه جدیدی در مذهب سنی حنبلی است که بنیان‌گذار آن محمد بن عبد الوهاب (۱۷۰۳-۱۷۹۱ میلادی) از علمای سنی عربستان سعودیاست. وی پیرو ابن تیمیه بود و با ایدئولوژی‌های شیعه وتصوف آن زمان به مخالفت برخاست. وی تنها به حدیث و قرآن اعتقاد داشت و واسطه کردن شخص و بندگان خدا را […]