صفحه بایگانی دسته

عصمت

عصمت

عصمت و اختیار

عصمت و اختیار آیا فرد معصوم با داشتن نیروی عصمت قادر بر انجام دادن گناه است یا اینکه نیروی عصمت،…