معاد روحانی
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

معاد روحانی   اگر می‌گوییم معاد جسمانی، به این معنا نیست که فقط معاد جسمانی است نه روحانی، بلکه اثبات معاد جسمانی همان نظریه‌ای است که جسم مادّی دنیوی نیز به ضمیمه روح که تدبیر بدن را به عهده دارد محشور می‌شود؛ هم چنین اگر گفته می‌شود معاد روحانی است، مقصود این است که علاوه […]