دانش های مورد نیاز مفسّران مفسّر قرآن برای پیاده کردن قواعد تفسیر و بهره گیری از منابع تفسیر، نیازمند به فراگیری علوم متعددی است که اهمّ آن ها را به نقل از خامه قلم دو تن از بزرگان این فن، برمی شماریم:راغب اصفهانی دانش هایی را که مفسّر در فهم قرآن کریم به آن نیازمند […]

معنای تفسیرتفسیر، روشن ساختن مفهوم آیات قرآن و واضح کردن منظور پروردگار است. بنابراین، در تفسیر نباید به مدارک ظنی و غیرقابل اطمینان، استناد نمود بلکه باید به دلایلی تکیه کرد که عقلاً و یا شرعاً حجیّت و اعتبار آن ثابت و مسلّم است زیرا:اولاً: پیروی از دلایل ظنی و غیریقینی، شرعاً ممنوع و نارواست.و […]

قرآن، مجموعه ی سوره ها و آیاتی است که از سوی خدا برای هدایت مسلمانان، چه معاصران پیغمبر و چه پس از آن، تا رستاخیز، نازل شده است. این کتاب، خاتم کتاب های آسمانی است. تصور این که قرآن را خداوند فقط برای پیغمبر فرستاده معقول نیست. حال آن که خود فرموده: « بَیَانٌ لِّلنَّاسِ […]

یکی از مبانی نظری تفسیر، اصل فهم پذیری یا امکان عام فهم قرآن است. بدیهی است که تفسیر هر متنی فرع بر امکان فهم آن است، لذا بحث از امکان فهم، تقدم رتبی بر دیگر مبانی نظری تفسیر دارد و اثبات آن به منزله ی سنگ زیرین و گام نخستین تفسیر است، به همین سان […]

پذیرش اصل نیازمندی قرآن به تفسیر و تبیین دامنه ی آن از دیگر مبانی نظری عام امامیه در تفسیر است. اساساً بدون اعتقاد به این اصل، اقدام به تفسیر قابل توجیه نیست. سخن گفتن از تفسیر یک متنْ زمانی رواست که یا خود متن را به لحاظ ویژگی هایی چون ابهام، اجمال، اغلاق، رمزی بودن […]

مشکلات ترجمه های قرآن به زبان های خارجی و هم چنین شبهات و ایرادهایی که در تفسیر علمی به وجود آورده بود موجب گردید که مشیخه دانشگاه الأزهر مصر، برای پایان دادن به نابسامانی های موجود در این زمینه، جمعی از اساتید برجسته را مأمور تحقیق و بررسی نموده، آن ها را برای رسیدن به […]