دانش های مورد نیاز مفسّران مفسّر قرآن برای پیاده کردن قواعد تفسیر و بهره گیری از منابع تفسیر، نیازمند به فراگیری علوم متعددی است که اهمّ آن ها را به نقل از خامه قلم دو تن از بزرگان این فن، برمی شماریم:راغب اصفهانی دانش هایی را که مفسّر در فهم قرآن کریم به آن نیازمند […]

معنای تفسیرتفسیر، روشن ساختن مفهوم آیات قرآن و واضح کردن منظور پروردگار است. بنابراین، در تفسیر نباید به مدارک ظنی و غیرقابل اطمینان، استناد نمود بلکه باید به دلایلی تکیه کرد که عقلاً و یا شرعاً حجیّت و اعتبار آن ثابت و مسلّم است زیرا:اولاً: پیروی از دلایل ظنی و غیریقینی، شرعاً ممنوع و نارواست.و […]

مشکلات ترجمه های قرآن به زبان های خارجی و هم چنین شبهات و ایرادهایی که در تفسیر علمی به وجود آورده بود موجب گردید که مشیخه دانشگاه الأزهر مصر، برای پایان دادن به نابسامانی های موجود در این زمینه، جمعی از اساتید برجسته را مأمور تحقیق و بررسی نموده، آن ها را برای رسیدن به […]