ردّیه ها :   1. اثبات الحجة علی اهل البدعة مؤلف؟ 2. الإثنی عشریه فی الرّد علی الصوفیه حرّ عاملی, محمد بن حسن, الكتب العلمیه, قم 1400هـ.ق, 208ص, با تعلیقات مهدی ازوردی حسینی; و نشر درودی, قم 1408هـ.ق. خطی: كتابخانه موزه بریتانیا ش260 و23 add 3. اجزاء فی ردّ التصوف شیخ حرّ عاملی, محمد بن […]

  از روزی كه انسان پا به عرصه گذاشته, به دنبال تبیین ارتباطات چهارگانه: 1. ارتباط با خدا; 2. ارتباط با جهان هستی; 3. ارتباط با خود; و 4. ارتباط با همنوع بوده است. تقریباً همه علوم روحی به تعبیر دیلتای درصدد تبیین ارتباطات چهارگانه فوق اند و, به بیانی دقیق تر برآنند كه به […]

                                                                                                                       به نام آنکه جان را فکرت آموخت                                                                                                                        چراغ دل به نور جان بر افروخت بايسته هاى شناخت عرفان اصيل براى شناخت عرفان ناب شيعى به دو چيز نيازمنديم: يکى شناخت ويژگى هاى اصلى عرفان شيعى و ديگرى شناخت آسيب هايى که در نظام هاى مختلف عرفانى قديم و جديد وجود دارد و عرفان ناب […]