آن روزگاران، روزگارِ خیر و خوبی بود؛ روزگارِ صحابه، روزگارِ مهاجرین و انصار، روزگارِ خلفایِ راشدین، روزگارِ سده هایِ آغازین ـ بهترین سده ها. اگر شیخ به شیوه ای رمزی، به بررسیِ اختلافات و درگیری هایِ کهن می پردازد، پرداختنِ (رمزی) او به روی دادها و درگیری هایِ روزگارِ خودش نباید دلیل بخواهد؛ روزگاری که […]