یکی از ویژگی های عرفان ایرانی وسعت دید و بلند نظری است که همه ی گروه ها و مذهبان و ملت ها و سرانجام بشریت را دربرمی گیرد، که آن را زیر عنوان :« آزاد اندیشی و مردم گرائی عرفان ایرانی» باید معرفی کرد.درباره ی ریشه ی عرفان ایران شجره نامه یا سلسله ی روحانی […]

نمونه های والای آزاد اندیشی و مردم گرائی عرفان ایران ابویزید طیفور پسر عیسی پسر سروشان بسطامی ملقب به سلطان العارفین که سهروردی او را نخستین عارف اشراقی ایرانی در دوران بعد از اسلام می داند به ظاهر در نیمه ی اول قرن دوم هجری یعنی در سال آخر دوره حکومت نکبت بار امویان در […]

اسماعیلیه و تصوف
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

۱٫ آثار و متون سنت اسماعیلیه ی الموت نشان می دهد که چگونه معرفت عملی و تجارب تصوف، بروبار امامت است و در عین حال چگونه امامت با چنین تجربه ای ملازمه دارد. پیوند اسماعیلیه و تصوف که بعدها در الموت انجام گرفت ما را به مسأله ای می کشاند که هنوز مبادی آن تاریک […]

تاریخ عرفای اسلامی
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

در جهان اسلام، عالیترین صورت معرفت هرگز یک «علم» خاص نبوده که در سطح علم بشری باقی بماند، بلکه «حکمت» بوده است که در آخرین تحلیل به معنی عرفان است. نه تنها مسلمانان و به طور کلی حکمای قدیم، به تبعیت از ارسطو، می گفتند که دانش بسته به وضع و حال شخص داننده است، […]