ارتباط با ارواح
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

اینک روایاتی را می‌آوریم که شاهد حیات برزخی انسان و امکان ارتباط با ارواح آنان پس از مرگ و قبل از قیامت می‌باشند.   ۱. سخن گفتن پیامبر و ائمه اطهار (ع) با مردگان از جمله مواردی که در بحث حیات برزخی مورد اتّفاق تمام فرق اسلامی است، گفت و گو و ارتباط با ارواح […]