شرح کتاب مصباح الشریعه ومفتاح الحقیقهدر گذشته دانستید که عارف داراى دو قوّه ى علمیّه و عملیّه است ، و از واجبات و نوافل چیزى از او فوت نشده و از تمام محرّمات الهیّه با کمال ذوق و شوق پرهیز دارد .وجود مقدّس امام عارفان ، شمع قلب عاشقان ، چراغ راه بینایان ، حضرت […]