آیا از طریق عرفان های غیردینی و غیراسلامی مانند عرفان های هندی، مسیحی و … می توان به خدا رسید؟در پاسخ به این مسئله باید دید در چه صورت یک مکتب عرفانی انسان را به خدا می رساند و به تعبیر دیگر یک مکتب یا گرایش عرفانی باید از چه ویژگی هایی برخوردار باشد تا […]