شرح کتاب مصباح الشریعه ومفتاح الحقیقهعارف بزرگ سیّد حیدر آملى در کتاب « جامع الاسرار ومنبع الانوار » و در رساله ى « نقد النقود » و حضرت فیض کاشانى آن عارف معارف الهیّه و مست باده ى وحدت در کتاب « قرّه العیون » ، و در کتاب « کلمات مکنونه » از حضرت […]