نوشتار حاضر در دو قسمت زیر سامان یافته است: الف) بررسى مفاهیم کلیدى ب) سیره عرفانى امام خمینى.الف) بررسى مفاهیم کلیدى: واژه و مفاهیم اساسى این نوشتار سه مفهوم سیره ، عرفان و اخلاقند: ۱) تاملى بر واژه سیره: سیره یعنى نوع و سبک رفتار. مساله سبک و متد خیلى مهم است. مثلا در مورد […]