اهل تزکیه یا فرقه خدعهدر واقع علامه طباطبایی از آن دسته عرفا حمایت می‏کند و خود نیز در سلک‏آنان قرار می‏گیرد که دارای معرفت الله و متخلق به اخلاق الله بوده و با تهذیب‏نفس، ریاضات و مجاهدات و تزکیه روح و پاک ساختن دل از عشق و محبت ماسوی الله به‏کمالاتی معنوی نائل شده و […]