زمینه هاى تاریخى و فکرى عرفان و تصوف (۲) ب) دیدگاه مشایخ عرفانمشایخ تصوف نیز در رد یا تایید اصل این رفتار اختلاف دارند. البته هستند کسانى که آن را پسندیده و مجاز دانسته اند و حتى براى آن از سیره و سنت پیامبر(ص) و على(ع) دلیل آورده اند.[۱] با اینوجود، صوفیان براى رقص نیز، […]