اشاره: مقاله به تبیین ترفندی می‏پردازد که با ایجاد تقابل مصنوعی میان «عرفان» و «فقه»، از طرفی به تضعیف فقه و قوانین اسلامی و از سوی دیگر به تحریف «عرفان» و سوء تفسیر از آن می‏پردازد و می‏کوشد تحت پوشش نوعی عرفان قلاّبی، «تساهل لیبرالی» و تکلیف گریزی و حکومت سکولار را ترویج کند.آیا نگاه […]