عرفان حقیقی، عرفان‌های دروغین ایجاد دکان تصوف و درویشی از دیر زمان در جامعه ما رواج داشته و به موازات عرفان ناب جلو آمده است و فرقه‏های متعدد دراویش و صوفی در جای جای جامعه ما رونق داشته است و چون رسیدن به عرفان ناب سخت است،تصوف حیله‏گرانه از رونق بیشتری برخوردار شده است.ایجاد دکان […]