انسان با خویشتنانسان با خداانسان با جهان هستیانسان با همنوعان ۱ـ تعریف عرفان مثبت عرفان مثبت گسترش و اشراف نورانی “من انسانی” بر جهان هستی است به جهت قرار گرفتن من در جاذبه کمال مطلق که به لقأاللّه منتهی می‏گردد.منظور ما از عرفان مثبت در این مبحث، همان عرفان حقیقی است که آغاز حرکتش بیداری […]