اشاره‌ عشق، کیمیای‌ جاودانه‌ است‌ که‌ می‌تواند هر مِسی‌ را به‌ زر تبدیل‌ کند. بقای‌ بشر، مرهون‌ وجود عشق‌ است؛ چنان‌ که‌ تجلی‌ بسیاری‌ از علوم، هنرها، آبادانی‌ها و بسیاری‌ از افعال‌ و پدیده‌های‌ شگفت‌انگیز، همچنین‌ رونق‌ و طراوت‌ زندگی‌ آدمیان، دستاورد عشق‌ به‌ شمار می‌آید. مهم‌تر این‌ که‌ در حلقهِ‌ واصلان، در مجمع‌ […]