عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولىعشق داند که در این دایره سرگردانند    بحث ارتباط عقل و عشق از مباحث شیرینى است که در ادبیات فارسى و عرفان اسلامى درباره آن بسیار سخن گفته شده است.در این باره سه نظر عمده در میان متفکران و عارفان مسلمان دیده مى‏شود:۱٫ برخى از متکلمان و فلاسفه اصالت را […]