آیا تا به حال اتفاق افتاده به بهانه مشق و درس ، با واژه عشق و مشتقاتش دمخور شده باشی و رفیق. تا به همذات پنداری با «بایزید» دچار شوی که:«به صحرا شدم عشق باریده بود و زمین تر شده ، چنان که پای به برف فرو شود به عشق فرو می شد». آیا تا […]