درباره ی آخرین آیه ای که نازل شد اختلاف است. شیخین از برّاء بن عازب روایت کرده اند که گفت: آخرین آیه ای که نازل شد، (یستفتونک قل الله یُفتیکُم فی الکَلالهِ) ( نساء، ۱۷۶) بود و آخرین سوره ای که نازل شد سوره براءه بود، بخاری از ابن عباس روایت کرده که گفت: آخرین […]