ملاصدرا با توضیح مسلمیات عرفان، بین آن و عرفان اشراق اقتران و تقاربی اساسی نشان می دهد به این معنی که مسلمیت شهود نبوی و ادراکات مافوق احساس مستلزم آن است که بین ادراک حسی و تعقل معقول محض، وجود یک قدرت سیم معرفت را بپذیریم. چنین است دلیل اهمیتی که برای ضمیر خیالی و […]

مقدّمهفلسفه به عنوان هستی شناسی عقلانی و عرفان نظری به عنوان هستی شناسی شهودی و قلبی، هر دو به دنبال دستیابی به فهم عمیق و دقیق از هستی و مراتب آن هستند. این غایت که به نوعی دست یابی به حقیقت عالم می باشد، به صورت فطری در نهاد همگان نهفته شده است. هر مکتب […]