خطر فرقه ها
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

توسعه ابعاد مادی زندگی در جوامع مدرن نتوانسته است از میزان احساس نیاز ریشه دار و همیشگی انسان زمانه ما به معنویت خواهی بکاهد اما آنچه در این شرایط،‌ نگران کننده و هشدار دهنده است سر برآوردن کیش ها، ‌سبک ها و فرقه های عرفانی گوناگون است که در قالب،‌ مدل های رنگارنگ و جذابی […]

یک) تناسخریشه های عقیده ی تناسخ نخستین بار به صورت مکتوب در اوپنیشادها به چشم می خورد. ولی محتمل است این ایده اختراع اندیشه ی آریایی ها نبوده باشد، آنها این فکر را از دراویدی ها یعنی بومیان قدیم و سکنه ی اصلی هندوستان اقتباس کرده باشند و نزد آریایی ها تحول و تکامل یافته […]

عرفان اسلامی در هند
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

چکیده مقاله پیش رو به دوره های سه گانه عرفان اسلامی و ظهور عارفان مسلمان در شبه قاره هند می پردازد. هر چند عرفان اسلامی در دوره نخست خود در سرزمین شبه قاره وجود داشت، اما استقرار آن در دوره دوم عرفان، یعنی پس از قرن ششم روی داد و در دوره سوم نیز به […]