عرفان متعهد
۱۶ مرداد ۱۳۹۵

هست بسم الله الرَّحمان الرَّحیم مَصْحَف ایات اسرار قدیم نام حق سر دفتر هر دفتر است آنچه بی نام خدایست ابتر است افتتاح نامها از نام او هر دو عالم جرعه نوش از جام او «محمد لاهیجی» مقدمه: از آغاز پیدایش جامعه انسانی و ظهور خلل در یکپارچگی آن و پدیدار گشتن انواع عواملی که […]

تصوف به معنای پوشیدن لباس پشمین است و در اصطلاح، پاک کردن دل از آلودگی های نفسانی و آراستگی به پاکی های باطنی است. برای تصوف، تعاریف متعددی بیان شده که جامع آن تعاریف، از ابن عربی، قهرمان بزرگ عرفان و تصوف است که آن را به «وقوف به آداب شریعت، ظاهرا و باطنا» معنی […]