برای استدلال به یک حدیث، ابتدا باید اعتبار آن را مورد ارزیابی قرار داد و چنانچه با دلیل معتبر، صحت صدور آن روایت به دست آمد، آن گاه می توان طبق آن عمل نمود. هرعلمی از علوم اسلامی، ملاکهایی برای تشخیص حدیث صحیح و میزان اعتبار آن دارد و ازآنها بهره می گیرد. در علم […]