یکی از موضوعاتی که در رابطه با حاکم و مردم مطرح است، مبحث « آزادی» می باشد. حاکمان و دولت مردان، نگاه و دیدگاه های گوناگونی در این مقوله دارند. دیدگاه حاکمان در این موضوع، وضعیت فکری و فرهنگی و اعتقادی آنها را مشخص می کند و با توجه به این که حاکمان و دولت […]

مقدّمه مفاهيمي مانند «آزادي» و «برابري» از مشتبه ترين مفاهيمي هستند که پيوسته در جوامع و فرهنگ هاي گوناگون مورد بررسي و نقد قرار گرفته اند. مفهوم «آزادي» زن و مرد، مصاديق و محدوده آن و نحوه ظهور آن در جامعه، گاه به دليل اختلافات مبنايي نزد نظريه پردازان و گاه به اقتضاي تحولات تاريخي […]

اصول تضمين کننده آزادي اجتماعي در نظام اسلام در بخش نخست اين نوشتار، مطالبي در باره ي معناي «آزادي» ، «منشا آزادي اجتماعي از ديدگاه قرآن» ، «نقش اديان در تامين آزادي اجتماعي انسان» ، «منشا محدوديت آزادي در ديدگاه توحيدي» ، «آزادي، کمال وسيله اي» ، «ارمغاني بالاتر از آزادي» ، «دفع عوامل سلب […]