صفحه بایگانی دسته

حکومت دینی

حکومت دینی

سیره‌ی حکومتی

آنجا که در روایات مورد توجه بوده و به کرّات به آن اشاره شده است سیره و روش آن حضرت پس از امر ظهور است. عدالت را…