مقدمهبا نگاهی به جنبش های تاریخی شیعی ملاحظه می کنیم که شیعیان با در اختیار داشتن اکثریت جمعیت منطقه، از جایگاه نامطلوبی در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برخوردارند. بر این اساس، با آگاهی روزافزون آنان از موقعیت خویش و افزایش سطح تحصیلات و گسترش فناوری ارتباطات، کم کم آنان نیز به «خودآگاهی […]

ترجمه آيه : دين اسلام را با مراعات اعتدال استقبال نما، همان دينى كه منطبق است‏با آفرينش خدائى كه مردم را آفريده و روى آن استوار ساخته، خلقت‏خدائى تبديل پيدا نمى‏كند كه همان دين منطبق به فطرت و آفرينش است كه مى‏تواند مردم را اداره كند ولى اكثر مردم نمى‏دانند. در توضيح بيشتر مطلب مى‏افزايد: […]