اما در مورد چرايي اين مسأله، کارشناسان بين‌الملل معتقدند مشکلات پيچيده داخلي اين رژيم، موجب ناتواني آن در پيش گرفتن يک خط مشي عادي در موضوعاتي مانند روند دستيابي به توافق با اعراب شده است. ايهود اولمرت همواره يکي از دلايل عدم استعفاي خود را موقعيت حساس اين رژيم ذکر مي کرد که توان تحمل […]