جستاری در تاریخ و ادوار فقه سیاسی شیعه چکیده فقه سیاسی شیعه به دلیل محرومیت شیعیان از دست‌یابی به قدرت سیاسی در تاریخ اسلام، رشد چشمگیری در طول تاریخ نداشته است. با آنکه «فقه امامیه» در مقایسه با «فقه اهل سنت» رشدی فراوان داشته، ادوار مختلفی را پشت سر گذاشته و میراث ارزشمندی را بر […]

فقه سياسى اهل سنت (1)
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

1ـ رابطه زبان و انديشهفقه سياسى بخشى از ((علم مدنى)) عام است كه در احصإ علوم دوره ميانه, با عنوان ((فقه مدنى)) تإسيس و شناخته شده است. فقه مدنى /سياسى, قسيم ((حكمت مدنى)) است. معلم ثانى, فقه را, همانند فلسفه, به دو قسم نظرى و عملى تقسيم مى كند و آنگاه فقه سياسى را, در […]

فقه سياسى اهل سنت (۲)
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

4ـ قياس / اجتهادشافعى اجتهاد را عمدتا مساوى و منحصر در قياس مى داند; يعنى الحاق احكام تصريح نشده در منابع سه گانه (قرآن, سنت و اجماع) به احكام صريح و آشكارى كه شبيه يا نزديك به علت آنها هستند. بدين ترتيب, هر چند قياس چهارمين منبع سياست شرعى در نظر شافعى است, اما با […]

فقه سياسى اهل سنت (۳)
۱۷ مرداد ۱۳۹۵

به هر حال, در شرايطى كه حيات و دوام مذاهب فقهى وابسته به قدرت سياسى بود, تإملات فقه سياسى اهل سنت نيز, به ضرورت, سمت و سويى ويژه پيدا كرد كه توجيه اقتدار وجه غالب آن بود. ((فقه الخلافه)) به اين لحاظ كه با ساخت قدرت عجين شده است, با ديگر حوزه هاى فقه سنى […]

جایگاه فقه سیاسی در زندگی امروز ما چیست و چه تعریفی از آن ارائه می‌فرمایید؟ آیت الله عمید زنجانی: بسم ا… الرحمن الرحیم. به نظر می‌رسد که وقت آن رسیده باشد که ما فقه سیاسی را با تعریف جدیدی مورد بررسی قرار دهیم. تا کنون در تبیین فقه سیاسی, بیشتر توجهات ما به این نکته […]