دفاع از كیان حوزه و مرجعیت   حوزه های مباركه علوم دینی از جمله دیر پا ترین نهادهایی هستند كه در آن علم و علم آموزی رونقی فراگیر و عمیق دارد و روحانیت شیعه و نهاد مرجعیت در طول تاریخ نظرا و عملا در عرصه تعلیم و تعلم در گستره های وسیع و مختلف […]