امامت و وحدت اسلامی
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

امامت و وحدت اسلامی به نظر برخی، در عصر ما بحث از مذهب و امامت که زمان بسیاری از صدر اسلام گذشته است بی فایده بلکه زیان آفرین است، زیرا این بحث ها مربوط به قضیه ای است تاریخی که قرن ها از وقوعش گذشته است. بحث از این که خلیفه و جانشین بعد از […]

هفته وحدت ميان فريقين، از يادگارهاي نهضت اسلامي ما به رهبري امام خميني است. متأسفانه طرح ايده وحدت طي سال هاي اخير از دو سو مورد هجمه بوده است: نخست از سوي آنان که با رويکردي ظاهري به تشيع و بي توجه به دشمنان و مسائل واقعاً موجودي که تماميت اسلام را تهديد مي کند، […]