صفحه بایگانی دسته

فرهنگ و هنر

فرهنگ و هنر

هالیوود و عاشورا

«فرانسیس فوکویاما» کتاب پایان تاریخ خود را در سه کنفرانس جهانی تورنتو، واشینگتن و اورشلیم ارائه کرد.…