در آئین جهان شمول و نورانی اسلام، بزرگ‌ترین معجزه‌ی جاوید آن، یعنی: قرآن کریم، که تا هستی باقی است، مُهر<معجزه‌ی ابدی و جاویدان> بر تارک آن پرتو افشانی می‌نماید و خواهد کرد، در قالب <کتاب> بر قلب شریف اشرف مخلوقات عالم، حضرت محمّد مصطفی (ص) نازل گردیده است و اگر با نگاهی ژرف وعمیق به […]