وضو از نگاه فقه القرآن شیعه (۱) مقدمه یکی از موضوعاتی که قرآن کریم بدان پرداخته است و در فقه و تفسیر اهل سنت و شیعه، برداشتی دو گانه به خود گرفته است، موضوع وضو است. این موضوع از گذشته ایام، مورد گفت و گوی فقهای فریقین و مفسران مذاهب اسلامی بوده است؛ البته بدیهی […]

وضو از نگاه فقه القرآن شیعه(۲) مسح همه سر آیه وضو پس از شستن صورت و دست ها، به مسئله مسح سر اشاره کرده، می فرماید: « و امسحوا برووسکم». شیعه با استناد به ظاهر آیه و اطلاق آن مدعی است: تعبیر به «برووسکم»، مبین مسح بخشی از سر است نه همه آن؛ بر این […]