بخش بندی فقه اسلامی
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

« علم فقه » نیز همانند همه ی علوم و معارف بشری، علمی است که باید تقسیم بندی و تبویت و ترتیب داشته باشد.تقسیم بندی علوم اولاً به منظور تسهیل و ساده سازی امر تدریس و تدرس صورت می گیرد، و ثانیاً برای مشخص شدن قلمرو و حوزه ی عملکرد آن رشته ی علمی و […]