فشار و عذاب قبر
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

یکی از حوادث بزرگ و شکننده در آغاز عالم برزخ، فشار و عذاب قبر است که سخت‌تر از سکرات موت خواهد بود، کم‌تر افرادی هستند که توان رهایی از آن را داشته باشند، این عذاب برای کسانی که استحقاق آن را دارند، امری حتمی است و نمی‌توان آن را انکار کرد و هیچ یک از […]