توبه
۱۸ مرداد ۱۳۹۵

بازگشت، تنها راه همان طور که برای هر نوع مرضی دوای مخصوصی است، برای هر نوع گناهی هم توبه‌ای است که مناسب با آن گناه باشد. توبه به معنای بازگشت است از این رو در قرآن توبه هم به خدا نسبت داده شده و هم به انسان؛ توبه انسان به معنای برگشت از حالات و […]