مقدمهيکى از موضوعهايى که براى طبيعى مسلکان صدر اسلام و طرفداران برابرى همه جانبه زنان با مردان در عصر کنوني، بهانه اى شده براى حمله به اسلام، موضوع ارث زنان است. اشکال به اين صورت مطرح مى شود که اسلام در باب ارث با تصويب کمتر بودن نصيب زن از مرد، شخصيت و ارزش انسانى […]

گويا مساله ارث (يعنى اينکه بعضى از زنده ها اموال مردگان را تصاحب کنند) از قديم ترين سنت هائى باشد که در مجتمع بشرى باب شده است، و اين معنا در توان مدارک موجود تاريخى نيست، که نقطه آغاز آن را معين کند، تاريخ هيچ امت و ملتي، به آن دست نيافته است، ليکن علاوه […]