مقدمهفرهنگ و تمدن اسلامي و عناصر تشكيل‌دهنده آن به گونه‌اي است كه در صورت شناخت عميق و همه جانبه آن‌ها مي‌توان راه‌كارهاي توسعه و پيشرفت معنوي و مادي جامعه بشري را از يك سو و چاره حل معضلات و مشكلات آن را از سوي ديگر در تعاليم حيات بخش اين فرهنگ الهي جستجو كرد. توصيه […]