۱٫ معنای تألیف قلوبواژه ی مرکب « تألیف قلوب » را باید از دو نظر بشناسیم: یکی از نظر لغوی و دیگری اصطلاح فقهی. الف) معنای لغوی« تألیف » از کلمه ی « الفت » گرفته شده و در لغت به معنای ارتباط پیدا کردن و جوش و پیوند خوردن می باشد.کلمه ی « التیام […]