در شماره نهم فصلنامه گفتيم :1. نخستين و مهم ترين رسالت نهادهاي علمي، اعم از حوزوي و غير حوزوي، پاسداري از مواريث علمي و توسعه مرزهاي دانش است.2. اما انجام مطلوب اين رسالت هنگامي ميسر مي گردد که هندسه علومِ نهادهاي موردنظر به صورت درست و اصولي طراحي شده باشد.3. در طراحي هندسه علوم بايد […]