مقدمه بي ترديد، بحث و بررسي درباره سکولاريسم و به تبع آن سکولاريزاسيون دين، يکي از زنده ترين مباحث جامعه شناسي دين و يکي از دغدغه هاي اصلي دينداران و جوامع ديني به شمار مي آيد؛ چرا که تاريخ نشان مي دهد که سخن از سه ضلع مثلث «انسان»، «خدا» و «جامعه»، بيشترين بحث و […]